هیئت فوتبال استان آذربایجان غربی
هیئت فوتبال استان

چارت سازمانی

تصویر توضیحات
علی اصغر ملکانی رئیس هیات فوتبال استان
عیسی زینالی نایب رئیس هیات فوتبال استان
حسین نیرویار دبیر هیات هیات فوتبال استان
حسین عیسی زاده مسئول روابط عمومی هیات فوتبال